Armenian News Network / Groong

 

Conversation on Groong:

Aspram Krpeyan on the Postwar Outlook and the 2021 Armenian Elections

 

 

ANN/Groong

June 18, 2021

Guest

     Aspram Krpeyan

Hosts

     Hovik Manucharyan

     Asbed Bedrossian

Introduction

 

Hello and welcome to the Armenian News Network, Groong, we will be talking about the early parliamentary elections in Armenian, coming up on June 20th.

 

This episode was recorded on Saturday, June 7, 2021.

Aspram Krpeyan on the Postwar Outlook and the 2021 Armenian Elections

Overview

Different political forces have coalesced and are geared up to participate in what could be the most competitive elections in Armenia’s recent 25-year history.  We’re interviewing representatives of the various contending parties in the elections to discuss and understand not only their strategy in the elections, but also how they plan to meet the immediate challenges facing Armenia in the post-war period.

Guests


Today we’re talking with the Hayastan Dashinq alliance, and we are joined by


 

 

 

 

Aspram Krpeyan, who is a member of the Hayastan Dashinq (Armenia Alliance) led by former president Robert Kocharyan in the upcoming elections in Armenia, and a member of its list of parliamentary party representatives. She holds an MSt in Diplomatic Studies from the University of Oxford and an LLM from the Geneva Academy of the International Humanitarian Law and Human Rights. Her research interests lie in international law with a focus on the interplay between international humanitarian law and human rights, use of force, including the conduct of hostilities, the right to self-determination, secession and territorial integrity. She also has interests in contemporary Armenian foreign policy and international relations.

Ms. Krpeyan has worked in the Ministry of Defence, as well as the office of the President of Armenia. She is the co-founding director of the Tatul Krpeyan Peace Foundation.


Discussion

What made you decide to enter politics? Let's say a year ago, would you have considered entering politics? How did you get involved with the Hayastan Dashinq?

Are you considering a career in politics?

 

 

Platform

 

  1. Can you briefly discuss the top priorities of Hayastan Dashinq’s platform; your plan to put Armenia back on its feet?

Կարո՞ղ եք հակիրճ քննարկել «Հայաստան Դաշինք» պլատֆորմի առաջնային գերակայությունները. Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու ձեր ծրագիրը:

  1. How would you assess the work of our foreign ministry? Do you believe that the frequently cited saying “war begins when diplomacy ends” was applicable to our war last year?

Ինչպե՞ս կգնահատեք մեր արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքը: Հավատու՞մ եք, որ «պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունն ավարտվում է» հաճախակի մեջբերված ասացվածքը կիրառելի էր մեր պատերազմի նկատմամբ անցյալ տարի:

  1. What do you think our foreign ministry could’ve done to prevent the catastrophe? Post-war, what do you think should be our international priorities?

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարող էր անել մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ՝ աղետը կանխելու համար: Հետպատերազմյան, ի՞նչ եք կարծում, որո՞նք պետք է լինեն մեր միջազգային առաջնահերթությունները:

  1. Everybody talks about reforming the Armenian armed forces. What’s your assessment of our armed forces?

Բոլորը խոսում են հայկական զինված ուժերը բարեփոխելու մասին: Ինչպե՞ս եք գնահատում մեր զինված ուժերը:

 

 

Elections

26 political forces have registered for these elections (22 parties and 4 electoral blocks/factions). Recent polls indicate that only a few parties/factions are clearing the electoral threshold (5% for parties and 7% for factions), and Hayastan Dashinq has risen strongly to contend for the lead with Civil Contract. The trend on your side, you are almost neck-and-neck, considering the poll’s margin of error.

Aspram, have you been on the campaign trail? What are your impressions on who your supporters are? What regions are you strong in, where are you weak in?

 

Այս ընտրություններում 26 քաղաքական ուժ են հայտ ներկայացրել: Վերջին հարցումների արդյունքներից ելնելով, միայն մի քանի կուսակցություններ / դաշինք են հաղթահարում ընտրական շեմը: «Հայաստան» Տաշինգի ցուցանիշը աճել է և դուք պայքարում եք «Քաղաքացիական պայմանագիր» -ի հետ առաջատար դիրքի համար: Միտումը ձեր օգտին է:

Ի՞նչ տպավորություններ ունեք քարոզարշավից: Ո՞ր շրջաններում եք ուժեղ, որտե՞ղ եք թույլ:

 

War and Border Tensions

 

Well, we have multiple real crises on our hands. Armenia is facing economic, pandemic, and post-war emergencies. After the catastrophic loss in the war, the opposition was unable to force Prime Minister Pashinyan resign, but he agreed only to a technical resignation that led to these elections.

 

Նախորդ ձեր պատասխանում դուք օգտագործեցիք «փրկել բառը», օրը այս պահին իմ համար շատ անհասկանալի է: Մեր արջև ծառացած են բազմաթիվ չճգնաժամեր, տնտեսական, համաճարակային և հետպատերազմյան: Պատերազմում տեղի ունեցած կորստից հետո ընդդիմությունը չկարողացավ ստիպել վարչապետ Փաշինյանին հրաժարական տալ, և նա համաձայնվեց միայն տեխնիկական հրաժարականի հետ, որը հանգեցրեց այս ընտրություններին:

 

How will Kocharyan’s government address the November 10 Announcement? Your critics say two things. One one hand, they claim that if your alliance is elected then there will be a new war because perceivably various members of your alliance have been on the record criticizing the announcement. On the other hand, the argument is that if you indeed accept the announcement as a fact, then what is the logic in your seeking to be elected?

Ինչպե՞ս կանդրադառնա Քոչարյանի կառավարությունը նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրին:

 

 

Foreign Affairs

Since we’re already talking about foreign affairs, let's just open the scope and talk about all important states:

Քանի որ մենք արդեն խոսում ենք արտաքին գործերի մասին, եկեք պարզապես բացենք շրջանակը և խոսենք բոլոր կարևոր պետությունների մասին.

 

Are you satisfied with our relations with Russia? What needs to be done there?

Գո՞հ եք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններից: Ի՞նչ է պետք անել այնտեղ:

 

What should our relations be with Turkey, given their role in the 44-day war, their blockade of our republic since its independence, and our troubled history particularly concerning the Armenian Genocide?

Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ ՝ հաշվի առնելով 44-օրյա պատերազմում նրանց ունեցած դերը, անկախությունից ի վեր մեր հանրապետության շրջափակումը և անհանգիստ պատմությունը, մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ:

 

Finally, can you tell us a little more about your father, Tatul Krpeyan, and what influence has he had in your life? What are the activities in the Tatul Krpeyan Peace Foundation?

Վերջապես, կարո՞ղ եք մի փոքր ավելին պատմել ձեր հայրիկ ՝ Թաթուլ Կրպեյանի մասին, և ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել նա ձեր կյանքում: Ի՞նչ գործունեություն է ծավալում Թաթուլ Կրպեյան խաղաղության հիմնադրամում:

 

Wrap-up

 

That concludes this Conversations On Groong episode. We hope it was helpful in your understanding of some of the issues involved. We look forward to your feedback, including your suggestions for Conversation topics in the future. Contact us on our website, at groong.org, or on our Facebook PageANN - Groong”, or in our Facebook Group “Groong - Armenian News Network.

 

Special thanks to Laura Osborn for providing the music for our podcast. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week. Don’t forget to subscribe to our channels, Like our pages and follow us on social media. Thank you for listening and we’ll talk to you soon.

 

 

Subscribe and Listen to us on...

Keywords

Aspram Krpeyan, Armenia, Tatul Krpeyan, Elections, Hayastan Dashinq, Civil Contract, Azerbaijan, Artsakh, Nagorno Karabakh, Borders, Demarcation, Delineation, Tatul Krpeyan Peace Foundation, November 10 Agreement, Ceasefire Agreement, Corridor, Zangezur Corridor, University of Oxford, Geneva Academy of the International Humanitarian Law and Human Rights, Armenia Alliance